KBT

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som är mycket flexibel och kan användas vid de flesta problem. Förenklat kan man säga att man i KBT fokuserar på de tanke- och beteendemönster som har bidragit till att utveckla de svårigheter och problem man lider av. Ofta är vi inte medvetna om hur våra tankar, föreställningar och beteendemönster påverkar och styr oss. I behandlingen arbetar man med att bli medveten om och förändra dessa mönster. På så sätt uppstår även en förändring av de känslor man plågas av såsom nedstämdhet, oro eller ångest. Man arbetar även med hur problemen har uppstått, men fokus är på här och nu.


För vilka lämpar sig KBT

 

KBT har i dag starkt vetenskapligt stöd för en lång rad tillstånd, såsom paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, depression, beroendetillstånd, ätstörningar, övervikt, personlighetsstörningar och ADHD. Man måste inte lida av ett psykiatriskt tillstånd för att ha glädje av KBT. Det är en metod som även väl lämpar sig om man upplever dåligt självförtroende eller självkänsla, men även för personlig utveckling.


Så här kan en behandling gå till

 

En KBT-behandling inleds alltid med en noggrann bedömning där en viktig del är den så kallade beteendeanalysen. I den görs en individualiserad bedömning av klientens problem och bakgrund. Behandlingen anpassas alltid till det klienten vill uppnå med behandlingen, d.v.s. de mål man har. För att det man lär sig i en behandling ska bli användbart i vardagen och leda till verklig förändring på djupet använder man sig av hemuppgifter där klienten får använda och träna på sådant man tillsammans kommit överens om. Behandlingen utvärderas under och efter behandlingen för att se om man har uppnått det man vill.

 

Sörngårds Psykologbyrå AB

E-post: katarina.sorngard@gmail.com 

Telefon: 0730-374853

Adress: Kungsholmsgatan 10, 112 27, Stockholm