Leg psykolog

 

En legitimerad psykolog har gått en femårig universitetsutbildning samt en därpå ettårig praktiktjänstgöring som psykolog (PTP-tjänst) som är reglerad av staten. Socialstyrelsen har tillsynsansvar över legitimerade yrkesutövare som bedriver hälso- och sjukvård. Det innebär att man som klient kan känna sig trygg och förvissad om att man får kvalificerad vård med hög kvalitet som vilar på vetenskaplig grund. Socialstyrelsen har inget tillsynsansvar över behandlare som inte är legitimerade. 

Sekretess

För en legitimerad psykolog gäller sträng sekretess. Det som framkommer under en behandling eller utredning får inte förmedlas vidare till någon annan utan ditt uttalade medgivande. Jag använder ett slutet journalsystem, vilket innebär att ingen annan vårdgivare har tillgång till journalen.

 

Information om behandling av personuppgifter


GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar bland annat till att stärka skyddet för den enskildes personuppgifter. GDPR kompletteras med andra regler, till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen). och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Den här informationen syftar till att förklara hur Sörngårds Psykologbyrå hanterar dina personuppgifter. Om du har frågor om min personuppgiftshantering kan du kontakta mig på katarina.sorngard@gmail.com.

 

Personuppgifterna som jag samlar in används för att kunna erbjuda en god och säker vård. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifterär att hälso- och sjukvård är en uppgift av så kallat allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (Patientdatalagen). Som alla legitimerade vårdgivare står jag under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händese av tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion. 

 

Dina personuppgifter kommer att raderas i enlighet med reglerana i Patientdatalagen, det vill säga tidigast tio år efter den senaste journalanteckningen. Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina uppgifter rättade om behov finns för det. För alla patientuppgifter gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretss. Uppgifter lämnas endast ut till utomståene om du gett ditt samtycke. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande hur min verksamhet behandlar dina personuppgifter. 

 

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsenes föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De ska till exempel innehålla uppgifter om identitet, bakgrunden till vården, bedömninar, planeringar, intygt, remisser samt ingående och utgående handlnigar.

 

 

 

 

Sörngårds Psykologbyrå AB

E-post: katarina.sorngard@gmail.com 

Telefon: 0730-374853

Adress: Kungsholmsgatan 10, 112 27, Stockholm